BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Haldusteenus

Hooldusteenust teostatakse objekti halduri järelevalve all, millega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine ja seeläbi omaniku rahulolu.Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hooldusprogrammis, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kuluarvestuse ning analüüsi võimaluse. :

·         TELLIJA nõustamine objekti puudutavates küsimustes;

·         Hooldusraamatu täitmise korraldamine;

·         Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 kord aastas, vajadusel korduskoosoleku läbiviimine;

·         Majanduskava koostamine;

·         Objekti füüsilise ja majandusliku säilimise korraldamine;

·         Kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine;

·         Hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine;

·         Objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvitusele võtmine;

·         Kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine,vastavalt eelnevalt kooskõlastatud eelarvele;

·         Hooldus-ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide  allakirjutamine tööde vastuvõtmisel (volituse olemasolul);

·         Objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-,vee-, ja soojasüsteemide vms) korraldamine;

·         Ülevaatuse andmete edastamine TELLIJALE koos oma ettepanekutega edasise tegevuskava planeerimiseks;

·         Mõõteriistade taatlemise korraldamine;

·         Tehtud tööst aruandluse koostamine objekti kontaktisikutele viimase nõudmisel;

·         Objekti juriidiliste küsimuste lahendamise korraldamine või küsimuste edastamine küsimuse lahendamise võimatuse korral TELLIJALE;

·         Pretensioonide lahendamine või pretensiooni lahendamise võimatuse korral edastamine TELLIJALE;

·         Teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni säilitamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine;

·         Juhatuse soovil juhatuse koosolekutel osalemine;

·         Muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;

·         Muud võimalikud ühekordsed korralduslikud tegevused, mis on seotud kinnisvara korrashoiu ja säilitamisega;

·         Majaelanike teavitamine otsustest, tähtaegadest, teostatavatest töödest;

·         Kõigi kinnistu füüsiliseks säilitamiseks kavandatud plaanide, omanike ning kasutajate vajaduste ning soovide fikseerimine;

·         TELLIJA jooksev informeerimine tööde tegemise käigus tekkinud probleemidest;

·         Võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine, läbirääkimiste pidamine, võlgnikega korteriühistu nimel kohtus käimine eraldi kokkulepitava tasu eest (kohtueelsele, menetlemisele kuluv aeg, kohtuskäigud, riigilõivud);

·         Arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelvalve eraldi tasu eest.