BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Raamatupidamisteenused

Pakume raamatupidamisteenust vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusele:

 • ·         TELLIJA majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites;

  ·         Kronoloogiliste (päevaraamat) ja süstemaatiliste (pearaamat ja analüütiline arvestus) registrite pidamine;

  ·         Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine kooskõlas EV maksuseadustega. 

  ·         TELLIJA tulude-kulude aruande koostamine tulu-ja kululiikide lõikes ja esitamine TELLIJA juhatusele vastavalt kokkuleppele;

  ·         Aastabilansi, tulude-kulude aruande, rahavoogude aruande koostamine ja esitamine TELLIJA juhatusele ja revidendile või audiitorile kinnitamiseks;

  ·         Omanikele tähtaegselt arvete koostamine ja väljastamine;

  ·         Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine;

  ·         Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine;

  ·         Remondimaksete arvestus;

  ·         Elanikele esitatud arvete tasumise sisetamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine;

  ·         Majandusaastaaruande koostamine kui aasta lõpu seisuga on TÄITJA raamatupidamisteenuse osutaja;

  ·         Vastavalt kokkuleppele juhatusega laekumistest kokkuvõtte tegemine;

  ·         TELLIJALE raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja lähtudes TELLIJA vajadustest.