BCG Haldus

Logi sisse E-Haldusesse

Haldusteenused


Haldusteenus tagab Teie kinnisvara haldus- hoolduskorralduse, milleks on:
 
   

·         TELLIJA nõustamine objekti puudutavates küsimustes;

·         Hooldusraamatu täitmise korraldamine;

·         Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 kord aastas, vajadusel korduskoosoleku läbiviimine;

·         Majanduskava koostamine;

·         Objekti füüsilise ja majandusliku säilimise korraldamine;

·         Kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine;

·         Hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine;

·         Objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvitusele võtmine;

·         Kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine,vastavalt eelnevalt kooskõlastatud eelarvele;

·         Hooldus-ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide  allakirjutamine tööde vastuvõtmisel (volituse olemasolul);

·         Objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-,vee-, ja soojasüsteemide vms) korraldamine;

·         Ülevaatuse andmete edastamine TELLIJALE koos oma ettepanekutega edasise tegevuskava planeerimiseks;

·         Mõõteriistade taatlemise korraldamine;

·         Tehtud tööst aruandluse koostamine objekti kontaktisikutele viimase nõudmisel;

·         Objekti juriidiliste küsimuste lahendamise korraldamine või küsimuste edastamine küsimuse lahendamise võimatuse korral TELLIJALE;

·         Pretensioonide lahendamine või pretensiooni lahendamise võimatuse korral edastamine TELLIJALE;

·         Teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni säilitamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine;

·         Juhatuse soovil juhatuse koosolekutel osalemine;

·         Muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;

·         Muud võimalikud ühekordsed korralduslikud tegevused, mis on seotud kinnisvara korrashoiu ja säilitamisega;

·         Majaelanike teavitamine otsustest, tähtaegadest, teostatavatest töödest;

·         Kõigi kinnistu füüsiliseks säilitamiseks kavandatud plaanide, omanike ning kasutajate vajaduste ning soovide fikseerimine;

·         TELLIJA jooksev informeerimine tööde tegemise käigus tekkinud probleemidest;

·         Võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine, läbirääkimiste pidamine, võlgnikega korteriühistu nimel kohtus käimine eraldi kokkulepitava tasu eest (kohtueelsele, menetlemisele kuluv aeg, kohtuskäigud, riigilõivud);

·         Arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelvalve eraldi tasu eest.